رادیکال

روزنوشت های رادیکالی روحی که دیوانه پرواز بود

رادیکال

روزنوشت های رادیکالی روحی که دیوانه پرواز بود

رادیکال

زیر رادیکال محبوس می مانیم تا جان دهیم!!
زاده می شویم نفر به نفر، شماره می شویم ، برخی را داخل پرانتز، عده ای را داخل آکولاد و کروشه ، و بعضی را مثل من به زیر رادیکال می برند، چون نمی خواهند جذری داشته باشیم، ماندگار مان می کنند،تا بی جان خارج مان کنند و باز این چرخه ادامه دارد، پس یادم بماند تصویر کلوزآپ یک قبر خالی و تاریک همیشه جلوی چشمم باشد، تا یادم نرود در این دنیا حرص چه چیزهایی را بخورم، سنگ چه کسانی را به سینه بزنم، چه چیزها و کسانی را دوست داشته باشم

بایگانی
سالهاست زیر رادیکال زندگی با کمترین تنوع عددی در اعدادم محبوسم